Historik

 

Kalle Werner sommarjobbade på Granaths Bilskrot från 15 års ålder. Under dessa år sa han till Lasse Granath (dåvarande ägare) att han var intresserad om Lasse någon gång skulle sälja.
Våren 1970 frågade Lasse, till slut, om Kalle var intresserad. Dock var verksamheten vid det laget väldigt nerkörd och höll på att gå överstyr. Påhejad av svärfar, Olof Cardell, som drev företaget Stålsvets i Sollentuna togs beslutet att köpa verksamheten.
Kalle Werner och Hans Cardell (son till Olof Cardell) drev således Sollentuna Bildemontering från 1970 till 2006, då Peter Werner (Kalles son) blev tillfrågad om han ville köpa Hans andel. Så från och med 2006 drivs Sollentuna Bildemontering av Kalle och Peter Werner.

Sollentuna Bildemontering AB är ett dotterbolag till KP Retur AB.

 

 

Skrotbilar och reservdelar

 

Sollentuna Bildemontering tar emot, demonterar och slutskrotar alla slags fordon upp till 3 500 kg (personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar, husvagnar, bilsläp, EU-mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar).
Vi har försäljning av begagnade reservdelar från lager och från självplockningsgård, samt lagerför också nya reservdelar till konkurrenskraftiga priser.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, BilRetur och certifiering

 

Sollentuna Bildemontering är medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR. SBR bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilåtervinningsbranschen. Förbundets ändamål är att verka för en sund utveckling av bilåtervinningen i Sverige samt uppnå en optimal återvinning av råvaror och reservdelar från bilar.

 

Sollentuna Bildemontering är auktoriserade av Länsstyrelsen och godkända som mottagningsstation inom bilproducenternas nätverk BilRetur.

 

Sollentuna Bildemontering är också branschcertifierad. Certifieringen är ett branschanpassat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem som syftar till att företaget har kontroll över företagets miljöpåverkan, materialflöde och kvalitet på de produkter som levereras. Detta innebär att bilarna tas om hand på ett miljöanpassat sätt gällande krav från myndigheter, berörda företag och kunder.

 

 

Affärsidé

 

Sollentuna Bildemonterings affärsidé är att slutskrota uttjänta bilar, återvinna järn- och metallskrot, demontera och sälja begagnade bildelar. Detta på ett sätt som uppfyller och överträffar miljökraven.

Verksamhetspolicy

 

Sollentuna Bildemontering skall:

 

 • Arbeta för att återvinna fordon, samt verka för att öka andelen återanvända reservdelar och material.
 • Vidta åtgärder för att förebygga föroreningar och minska miljöbelastningen. Detta i samarbete med närmaste omgivningen.
 • Vidta åtgärder för att förebygga att farlig explosiv atmosfär antänds och begränsa effekterna av explosioner.
 • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal. Detta i samarbete med berörda myndigheter.
 • Ha nära samarbete med närmaste omgivning, myndigheter och andra intressenter.
 • Alltid försöka motsvara kundernas ställda krav och förväntningar.
 • Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetenser för arbetet. Och därigenom säkerställa rätt kvalitet för utfört arbete samt sålda reservdelar.
 • Ständigt förbättra explosionsskyddande åtgärder.
 • Ständigt jobba för att ha så nöjda medarbetare som möjligt och förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang. Och därigenom erhålla så nöjda kunder som möjligt.
 • Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ske så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks.
 • Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet.

 

 

Drog- och missbrukspolicy

 

Sollentuna Bildemontering kräver av sina medarbetare, samt övriga verksamma inom företaget:

 

 • Att helt avstå från all befattning med narkotika och andra beroendeframkallande medel med hälsofarliga ämnen såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör ett brott enligt svensk lag och accepteras därför inte av företaget.
 • Att helt avstå alkoholförtäring i direkt anslutning till arbetsplatsen.
 • Anställda som inte följer punkt ett och två riskerar att mista sin anställning.
 • Att rökning inte får ske i företagets lokaler eller fordon.
 • Anställda som uppträder alkoholpåverkad och/eller påverkad av andra droger på arbetsplasten ska omedelbart, på ett betryggande sätt, sändas hem.
 • Anställa med missbruksproblem ska stödjas på ett professionellt sätt.